randFromArray([ ["O", "A", "B", "C"], ["O", "L", "M", "N"], ["P", "Q", "R", "S"] ]) randRange(1, 89) "\\angle " + A + O + B "\\angle " + B + O + C shuffle([ ANGLE_BOT, ANGLE_TOP ])
<<<<<<< HEAD

Jęzeli \angle A + O + C jest kątem prostopadłym m ANGLE_ONE = ANGLE^\circ, ile wynosi w stopniach m ANGLE_TWO?

=======

If \angle A + O + C is a right angle and m ANGLE_ONE = ANGLE^\circ, what is m ANGLE_TWO, in degrees?

>>>>>>> 67037a196910ca0f4c461094a83eb6e761fd7218
init({ range: [ [-2, 7], [-2, 6] ], scale: 40 }); var DISP_ANGLE = Math.min( Math.max( 10, ANGLE ), 80 ); if ( ANGLE_ONE !== ANGLE_BOT ) { DISP_ANGLE = 90 - DISP_ANGLE; arc( [ 0, 0 ], 1, DISP_ANGLE, 90 ); DISP_ANGLE *= PI / 180; label( [ 2 * cos( DISP_ANGLE + ( PI / 2 - DISP_ANGLE) / 2 ) + 0.125, 2 * sin( DISP_ANGLE + ( PI / 2 - DISP_ANGLE) / 2 ) + 0.5 ], ANGLE + "^\\circ" ); } else { arc( [ 0, 0 ], 1, 0, DISP_ANGLE ); DISP_ANGLE *= PI / 180; label( [ 2 * cos( DISP_ANGLE / 2 ) + 0.65 , 2 * sin( DISP_ANGLE / 2 )], ANGLE + "^\\circ" ); } path([ [0, 5], [0, 0], [5, 0] ]); path([ [0, 0], [5 * cos( DISP_ANGLE ), 5 * sin( DISP_ANGLE )] ]); label( [0, 0], O, "below left" ); label( [5, 0], A, "right" ); label( [0, 5], C, "above" ); // somewhat ick to make it look nice label( [5.4 * cos( DISP_ANGLE ), 5.4 * sin( DISP_ANGLE )], B );
90 - ANGLE

Na rysunku widzimy, że ANGLE_BOT i ANGLE_TOP dopełniają się.

To znaczy, że m ANGLE_BOT + m ANGLE_TOP = 90^\circ.

A więc m ANGLE_TWO = 90^\circ - m ANGLE_ONE = 90^\circ - ANGLE^\circ = 90 - ANGLE^\circ.