getPrime() getOddComposite() getOddComposite() getOddComposite() getEvenComposite() shuffle( [ PRIME, WRONG_1, WRONG_2, WRONG_3, WRONG_4 ] )

Które z tych liczb są pierwsze?

\large{CHOICES.join( "," )}

PRIME

  • CHOICE

Liczba pierwsza dzieli się przez 2 liczby naturalne: 1 i samą siebie.

Czynniki piersze CHOICE to toSentence( getFactors( CHOICE ) ).

Dlatego PRIME jest liczbą pierwszą.