Do rozwiązania test ;] Proszę o pomoc

Przedsiębiorczość - Szkoła ponadgimnazjalna - 3 klasa zobacz inne zadania z przedsiębiorczości
1


1.JEŻELI DO ZYSKU NETTO DODAMY AMORTZACJE TO OTRZYMAMU:
a) Zysk operacyjny
b) Nadwyżkę finansową
c) Zyk brutto
2. JEDNYM Z CELOW ANALIZY FIN. PRZEDSIEBIORSTAWA JEST:
a) Sterowanie procesami pienięznymi
b) Ocena zgodności stanu faktycznego z założeniami
c) Ocena aktualnego stanu fin. Przedsiębiorstwa
3. STOPNIOWYE ZALICZENIE DO KOSZTOW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA ZUŻYCIA RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWALEGO:
a) UMORZENIE
b) ZUZYCIE
c) AMORTYZACJA
4. PRZYCHODY PRZEDIEBIORSTWA Z UDZIALU W ZYSKACH SPOKŁKI ZALEŻNEJ ORAZ Z TYTULU POSIADANEJ LOKATY BANKOWEJ NAZYWA SIĘ:
a) Przychodami prostymi
b) Przychodami finansowymi
c) Przychodami operacyjnymi
5.AKCJA TO INSTRUMENT FINANSOWY O CHARAKTERZE”
a) Pochodnym
b) Udziałowym
c) Dłużnym
6.ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA ZOBOWIĄZŃ DŁUGOTERMINOWYCH W PRZEDSIEBIORSTWIE MOGĄ BYĆ:
a) Kredyty handlowe i emisje obligacji
b) Kredyty bankowe inwestycyjne i emisja krótkoterminowych papierów wartościowych
c) Emisja obligacji i kredyty bankoweb inwestycje
7. EMISJA AKCJI:
a) Może być nższa od cen nominalnej
b) Nie może być niższa od ceny nominalnej
c) Może być wyższa od ceny nominalnej
8. DO ZEWNETRZNYCH CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODEJMOWANE DECYZJE FINANSOWE W PRZEDSIEBIORSTWIE NIE NALEŻĄ:
a) Inflacja, stan maszyn , polityka fiskalna państwa

b) Stan maszyn, organizacja pracy, zdolność do podejmowania ryzyka przez zarzadzajacych
c) Polityka fiskalna państwa, koniunktura gospodarcza, inflacja
9. TAKIE SKLADNIKI MAJĄTKU JAK ZAPASY RZECZOWE WCHODZA W SKŁAD:
a) Rzeczowego majątku trwałego
b) Majątku obrotowego
c) Majątku trwałego
10. ZDYSKONTOWANIE WARTOŚCI PRZYSZLYCH PŁATNOSCI POLEGA NA :
a) Sprawdzeniu przyszłej wartości do wartości aktualnej
b) Sprawdzeniu aktualnejj wartości do wartości przyszlej
c) Dokonywaniu płatności jednakowej wysokości
11. KOSZTY ODSETEK BANKOWYCH I KOSZTY OSOBOWE TO PRZYKŁAD KOSZTÓW:
a) Materialnych
b) Finansowych
c) Niematerialnych
12. ILORAZ ZYSKU NETTO W DANYM ROKU I WARTOSC KAPITAŁU WŁASNEGO STANOWI:
a) Stopę zwrotu kapitału własnego –ROE
b) Stopę zysku zainwestowanego majątku
c) Stopę samofinansowania
13. METODA OCENY WARTOSCI INWESTYCJI POLEGAJĄCA NA ZNALEZIENIU TAKIEJ STOPY PROCENTOWEJ, KTÓRA ZRÓWNUJE WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA PRZYSZŁYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z KOSZTEM INWESTYCJI TO:
a) Wartość aktualna netto –NPV
b) Stopa zyskowności inwestycji- Z
c) Wewnetrzna stopa zwrotu- IRR
14. KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTU ZALICZANE SĄ KOSZTÓW:
a) Finansowych
b) Działalności operacyjnej
c) Pozostałych
15. KAPITAŁ W SPÓŁCE AKCYJNEJ TWORZONY JEST :
a) Ze sprzedaży zapasów
b) Z nadwyżki uzyskiwanej w wyniku emisji akcji powyżej ceny nominalnej
c) Z agio
16. JEŻELI KAPITAŁ STAŁY PRZEDSIEBIORSTWA ODPOWIADA WARTOŚCI NETTO MAJATKU TWALEGO POWIEKSZONEJ O MAKSYMALNE STANY ŚRODKOW OBROTOWYCH TO PRZERDSIEBIORSTWIE REALIZOWANA JEST STRATEGIA FINANSOWANIA MAJĄTKU OBROTOWEGO:
a) Umiarkowana
b) Dynamiczna
c) zachowawcza

zgłoś naruszenie
pytanie zadano 17 miesięcy temu
WiiZy
100 pkt
Dodaj komentarz
Twoja odpowiedź:
Nie jesteś zalogowany, ale możesz odpowiedzieć anonimowo.

Jeżeli chcesz wstawić wzór matematyczny, możesz to łatwo zrobić. Sprawdź tutaj jak to zrobić.

włącz/wyłącz podgląd